JAARVERGADERING 30 MAART 2018

JAARVERGADERING 30 MAART 2018

Geacht lid,

 

Hierbij nodig ik u uit voor onze jaarvergadering op vrijdag  30 maart 2018 om 20.00 uur in ons verenigingslokaal Zalencentrum Kerensheide.

 

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

 

  • Opening en mededelingen door de voorzitter.
  • Samenstelling Bestuur. Aftredend zijn de heren Jan Simons en Lou  Piette. Zij stellen zich weer herkiesbaar. Kandidaat bestuursleden kunnen zich per email aanmelden bij de secretaris voor woensdag 28 maart.
  • Verslag jaarvergadering 2017.
  • Secretarieel jaarverslag 2017.
  • Financieel jaarverslag 2017.
  • Verslag kascontrolecommissie.
  • Benoeming nieuwe leden kascommissie.
  • Vaststellen begroting 2018.
  • Vaststellen contributie.

 

Bij de volgende agenda punten zijn de aangegeven opmerkingen aan de orde:

Punt 2;

Het bestuur bestaat nu uit vier leden en dit zal ook voor de toekomst gelden.

De punten 3 en 4;

Deze zullen door de secretaris worden voorgelezen.

Punt 5;

De overzichten worden aan het begin van de vergadering uitgereikt.

Punt 6;

De kascontrole commissie 2017 bestaat uit de heren Leon Cauberg en Jacq Hebben en als reserve leden Peter van Riet en Gerard den Ouden. (Gerard den Ouden heeft inmiddels zijn lidmaatschap bij de VVVL opgezegd).

 

Na afloop van de vergadering wordt een tombola gehouden met mooie prijzen.

Prijzen per lot € 0,50

Laat een bericht achter